11bmtg

Zaproszenie do udziału w Konkursie 13. BMTG

Czas czytania: 4 minuty

Zaproszenie do udziału w Konkursie 13. BMTG

dr, historyczka sztuki i literaturoznawczyni, kustosz dyplomowany.

[english version below ↓]

13. Baltic Mini Textile Gdynia 2025

Temat: WSPÓLNOTA

Deadline: 31 października 2024 (data doręczenia)

Baltic Mini Textile Gdynia jest konkursem organizowanym przez Muzeum Miasta Gdyni co trzy lata dla artystów profesjonalnych z kraju i zagranicy.

Celem Konkursu jest przegląd współczesnych poszukiwań twórczych w dziedzinie miniatur tkackich realizowanych w dowolnej technice, wyłonienie najlepszych 50 prac i pokazanie ich na wystawie pokonkursowej w Muzeum Miasta Gdyni.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie artyści profesjonalni– absolwenci uczelni artystycznych z kraju i zagranicy.

Jeden autor może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy miniatury tkackie [prace]. Każda miniatura wymaga oddzielnego zgłoszenia.

Maksymalny wymiar prac wraz z oprawą wynosi 20 x 20 cm, dla obiektów przestrzennych 20 x 20 x 20 cm. Temat obowiązujący w tej edycji konkursu to WSPÓLNOTA.

Pisemnego zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje autor pracy, zgodnie ze wzorem Karty uczestnictwa stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Do czytelnie wypełnionej Karty uczestnictwa należy dołączyć zdjęcia prac, maksymalnie 3 zdjęcia jednej pracy.

Kartę uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy Organizatora: 13bmtg@muzeumgdynia.pl
Jury na podstawie nadesłanych zdjęć dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych prac oraz wybierze 50 prac do konkursu finałowego. Finaliści zostaną poinformowani o wyniku obrad Jury pocztą elektroniczną i są proszeni o dostarczenie pracy na adres Organizatora. Udział w drugim etapie Konkursu wymaga wniesienia w 2025 r. opłaty wpisowej w wysokości 50€.

Data nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 31 października 2024 (data doręczenia)
I etap konkursu: 15 listopada 2024
Data nadsyłania prac: 15 stycznia 2025 (data doręczenia)
II etap konkursu: 31 stycznia 2025
Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni: marzec – maj 2025

Dodatkowe informacje: Anna Śliwa a.sliwa@muzeumgdynia.pl, +48 58 662-09-41, +48 734-142-487


Call for Entry

13 Baltic Mini Textile Gdynia 2025

Theme: COMMUNITY

Deadline: 31st October 2024 (receive)

Baltic Mini Textile Gdynia is organised by Gdynia City Museum every third year for professional artists from Poland and abroad.

The Competition is organised as a review of contemporary practice in the field of textile miniatures made in various techniques in order to select the best 50 works and present them at a post-competition exhibition at Gdynia City Museum.

Conditions for participation in the Competition

Only professional artists from Poland and abroad – graduates of art schools – will be accepted for the Competition.

One author can submit to the Competition up to three textile miniatures [works]. Each textile requires a separate entry.

The maximum size of the framed works is 20 x 20 cm, for spatial objects 20 x 20 x 20 cm. The theme defined for this edition is COMMUNITY.

The written submission to the Competition should be made personally by the author, on the Submission Card. The legibly filled Card should be submitted together with pictures of works, up to 3 pictures of each work. 

The Submission Card should be sent to the Organiser’s mail address: 13bmtg@muzeumgdynia.pl

On the basis of photographs submitted to the competition the Jury will make a preliminary assessment of the artistic quality of the works, as well as select 50 works for the final competition. Finalists will be informed of the decision of the Jury via email or telephone and will be asked to deliver the works to the address of the Organiser. Participation in the second stage of the Competition requires an entry fee of €50 in 2025.

The submission closing date: 31st October 2024 (receive)
The first stage of the Competition: 15th November 2024
The delivery of works closing date: 15th January 2025 (receive)
The second stage of the Competition: 31st January 2025
Exhibition at Gdynia City Museum: March – May 2025

For additional information contact: Anna Śliwa a.sliwa@muzeumgdynia.pl, +48 58 662-09-41, +48 734-142-487