Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA
ORAZ
POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE
MUZEUM MIASTA GDYNI

I. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)

informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem 2,
Muzeum Miasta Gdyni
z siedzibą w Gdyni (81-374) przy ul. Zawiszy Czarnego 1,
adres e-mail: sekretariat@muzeumgdynia.pl.
(dalej „Muzeum”)

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres pocztowy Muzeum lub na adres e-mail: iod@muzeumgdynia.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, Pesel, przetwarzane są w celu:
• zawarcia i realizacji umowy zawartej z Muzeum,
• prowadzenia serwisu, w szczególności procesu rejestracji,
• wypełnienia formularza kontaktowego,
• dostarczania na adres e-mail newslettera,
• nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez użytkowników zamówień, w tym zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego on-line,
• marketingu i promocji usług,
• spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muzeum, wynikających z obowiązujących przepisów,
• dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową,
• realizacji celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych, celów statystycznych.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
Przysługuje nam prawo przetwarzania Państwa danych, aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy w celu gromadzenia, inwentaryzacji, katalogowania, opracowania naukowego i udostępniania zbiorów.

3. Przekazywanie danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, Muzeum może je przekazywać osobom trzecim w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty różnego rodzaju usług na rzecz Muzeum (np. dostawcy usług IT, usług edukacyjnych, usług ochrony, usług związanych z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną) oraz organom publicznym w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów. Przez czas trwania stosunku umownego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane od użytkowników.

5. Prawa przysługujące Państwu
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, prawo ograniczenia ich przetwarzani oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prawa te mogą Państwo realizować poprzez ich zgłoszenie do Muzeum
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W przypadku, gdy podanie danych osobowych nastąpiło na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usługi. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE

Administratorem wewnętrznych zbiorów danych osobowych oraz użytkowników serwisu https://www.muzeumgdynia.pl (dalej “Serwis”) jest Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 (dalej “Muzeum”), wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem 2. Adres e-mail: sekretariat@muzeumgdynia.pl.

Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu jest dla Muzeum priorytetowa.

Muzeum dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez Muzeum dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 rozporządzenia, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez Muzeum powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu.

Muzeum ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
Nasz Serwis oferuje możliwość dobrowolnego podania adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera. Dobrowolne podanie adresu e-mail w formularzu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą e-mailową informacji na temat ofert kulturalnych oferowanych przez Muzeum Miasta Gdyni. Mają Państwo prawo zrezygnować z subskrypcji – używając linka który znajduje się w każdym newsletterze.
Każdemu użytkownikowi newslettera przysługuje prawo do zmiany adresu e-mail. W tym celu należy zrezygnować z subskrypcji używając linku, który znajduje się w każdym newsletterze i zapisać się ponownie, podając nowy adres e-mail.