PL EN

ul. Zawiszy Czarnego 1A
81-374 Gdynia  
+48 58 662 09 55

wt. – czw . . . 10–18
pt . . . . . . . . . 12–20
sob., ndz . . .  10–17

ulgowy:  . . . . 5 zł
normalny: . . 10 zł
rodzinny: . . . 15 zł

Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostepności

Deklaracja Dostępności

Muzeum Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Gdyni.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-10.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Sosnowski, t.sosnowski@muzeumgdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 586620937. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia

Do budynku prowadzi wejście po schodach od ul. Danuty Baduszkowej. Od ul. Zawiszy Czarnego znajduje się podjazd dla wózków.

Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie od wejścia, natomiast po lewej stronie znajduje się Sklepik Muzealny pełniący również funkcję Kasy biletowej.

Dla osób na wózkach dostępny jest hol główny oraz winda umożliwiająca dostanie się na każde piętro wystawowe. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Szerokość przejść oraz dojść do eksponatów umożliwia swobodne poruszanie się wózkiem.

Na holu głównym oraz piętrach wystawy stałej umieszczone są plansze dla osób niewidomych i słabowidzących. Przez Muzeum przebiega ścieżka fakturalna ułatwiająca poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Muzeum udostępnia audio przewodniki ułatwiające poruszanie się po wystawach osobom niewidomym i słabowidzącym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0 oraz na poziomie -1. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Muzeum Miasta Gdyni udostępnia także wózek inwalidzki.