Ułatwienia dostępu
PL EN

Deklaracja dostepności

Deklaracja Dostępności

Muzeum Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Gdyni.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Bujak, m.bujak@muzeumgdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 883 329 844. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1a, 81-374 Gdynia

Muzeum znajduje się przy ul. Zawiszy Czarnego 1a w Gdyni

W odległości 100m od Muzeum dostępne są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Architektura budynku

Od strony ul. Zawiszy Czarnego, do budynku prowadzą schody do głównego wejścia.

Podjazd do budynku sugerowany jest od strony ul. Franciszka Sędzickiego. Jest oznaczony piktogramem.

Wejście główne to dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 195 cm. Skrzydło drzwi ma szerokość 96 cm. Pomiędzy drzwiami wewnętrznymi o wymiarach równych wejściu głównemu znajduje się przedsionek o szerokości 220 cm i długości 190 cm.

W budynku znajduje się jedna winda prowadząca na wszystkie piętra Muzeum oraz klatka schodowa.

Poziom -1: Sala wystaw czasowych

Poziom O: Foyer, kasa, sklep, szatnia, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, toalety

Poziom 1: Sala wystaw czasowych

Poziom 2: Wystawa stała

Poziom 3: Wystaw stała

Szatnia znajduje się naprzeciwko toalet na poziomie O.

Zakup biletów możliwy jest w sklepie muzealnym, znajdującym się po lewej stronie od wejścia głównego.

Szerokość przejść oraz dojść do eksponatów umożliwia swobodne poruszanie się na wózku.

Muzeum Miasta Gdyni udostępnia także wózek inwalidzki.

Dojazd komunikacją miejską

Naprzeciwko Muzeum, po drugiej stronie ulicy, znajduje się przystanek trolejbusu linii 320.

W odległości około 500 metrów znajduje się przystanek Skwer Kościuszki – Infobox. Linie: 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 320, 321, 326, 710,

Kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.