MMG_2019_03_08_94

Zaproszenie do udziału w Konkursie 12. Baltic Mini Textile Gdynia 2022 – Przedłużony nabór!

Czas czytania: 4 minuty

Zaproszenie do udziału w Konkursie 12. Baltic Mini Textile Gdynia 2022 – Przedłużony nabór!

12. Baltic Mini Textile Gdynia 2022 – nabór przedłużony!
Tematem tegorocznej edycji jest NATURA
Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 lutego 2022 (data doręczenia)
Baltic Mini Textile Gdynia jest konkursem organizowanym przez Muzeum Miasta
Gdyni co trzy lata dla
artystów profesjonalnych z kraju i zagranicy
Celem Konkursu jest przegląd współczesnych poszukiwań twórczych w dziedzinie miniatur tkackich
realizowanych w dowolnej technice, wyłonienie najlepszych 50 prac i pokazanie ich na wystawie
pokonkursowej w Muzeum Miasta Gdyni.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie artyści profesjonalni z kraju i zagranicy – absolwenci uczelni
artystycznych.
Jeden autor może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy miniatury tkackie [prace].
Każda miniatura wymaga oddzielnego zgłoszenia.
Maksymalny wymiar prac wraz z oprawą wynosi 20 x 20 cm, dla obiektów przestrzennych 20 x 20 x 20
cm. Temat obowiązujący w tej edycji konkursu to NATURA.
Pisemnego zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje autor pracy, zgodnie ze wzorem Karty uczestnictwa stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
Do czytelnie wypełnionej Karty uczestnictwa należy dołączyć zdjęcia prac, maksymalnie 3 zdjęcia jednej pracy (300 dpi, plik jpg). Kartę uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy Organizatora: 12bmtg@muzeumgdynia.pl
Jury na podstawie nadesłanych zdjęć dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych prac oraz wybierze 50 prac do konkursu finałowego. Finaliści zostaną poinformowani o wyniku obrad Jury pocztą elektroniczną i są proszeni o dostarczenie pracy na adres Organizatora.
Data nadsyłania formularzy zgłoszeniowych:
28 lutego 2022 (data doręczenia)
I etap konkursu: 28 marca 2022
Pozostałe terminy podamy po I posiedzeniu Jury.
Dodatkowe informacje: Anna Śliwa
a.sliwa@muzeumgdynia.pl
 +48 58 662-09-41, +48 734-142-487
DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA ORAZ REGULAMIN:

 

Call for Entry
12 Baltic Mini Textile Gdynia 2022
Theme: NATURE
Deadline: 28 th
February 2022 (receive)
Baltic Mini Textile Gdynia is organised by Gdynia City Museum every third year for professional artists
from Poland and abroad.
The Competition is organised as a review of contemporary practice in the field of textile miniatures
made in various techniques in order to select the best 50 works and present them at a post-
competition exhibition at Gdynia City Museum.
Conditions for participation in the Competition
Only professional artists from Poland and abroad – graduates of art schools – will be accepted for the
Competition.
One author can submit to the Competition up to three textile miniatures [works]. Each textile
requires a separate entry.
The maximum size of the framed works is 20 x 20 cm, for spatial objects 20 x 20 x 20 cm. The theme
defined for this edition is NATURE.
The written submission to the Competition should be made personally by the author, on the
Submission Card. The legibly filled Card should be submitted together with pictures of works, up to 3
pictures of each work (300 dpi, jpg file).
The Submission Card should be sent to the Organiser’s mail address:
12bmtg@muzeumgdynia.pl
On the basis of photographs submitted to the competition the Jury will make a preliminary
assessment of the artistic quality of the works, as well as select 50 works for the final competition.
Finalists will be informed of the decision of the Jury via email or telephone and will be asked to
deliver the works to the address of the Organiser.
The submission closing date: 28th February 2022 (receive)
The first stage of the Competition: 28th March 2022
We will announce all dates after the first stage of Competition.
For additional information contact:
Anna Śliwa
a.sliwa@muzeumgdynia.pl
+48 58 662-09-41, +48 734-142-487
DOCUMENTS TO FILL AND TERMS: