zakład kosmetyczny-kopia

Nowy regulamin zwiedzania Muzeum Miasta Gdyni

Czas czytania: 5 minut

Nowy regulamin zwiedzania Muzeum Miasta Gdyni

Regulamin zwiedzania Muzeum Miasta Gdyni obowiązujący od 25 maja 2020 r.

 I. Informacje ogólne:

 1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Miasta Gdyni (dalej MMG) odbywa się
  w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych, punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.
 3. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.

II. Ogólne Zasady zwiedzania:

 1. Na terenie MMG należy stosować się do uwag i poleceń obsługi MMG oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 4. Wszystkie plecaki, torby, walizki, oraz torebki przekraczają wymiar 40x40x20 cm, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych, z których korzystanie jest bezpłatne.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
 6. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do 30 min przed planowanym zamknięciem MMG.
 7. MMG udostępnia wózek inwalidzki do dyspozycji zwiedzającego, który odpowiada za jego zwrot przed opuszczeniem budynku MMG.
 8. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
 • palenia oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów
 • wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
 • fotografowania z użyciem statywu oraz lamp
 • rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji
 1. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: sekretariat@muzeumgdynia.pl.

III. Ochrona danych osobowych.

W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach, a to:
a)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Miasta Gdyni
z siedzibą przy ul. Zawiszy Czarnego 1, w Gdyni (kod poczt.81-374), adres e-mail: sekretariat@muzeumgdynia.pl.
b)    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Miasta adres e-mail: iod@muzeumgdynia.pl.
c)    Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Muzeum Miasta Gdyni oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).
d)    Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo MMG. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
e)    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
f)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie MMG jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie MMG.
g)    Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
h)    Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
i)      Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
j)      Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

IV  szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum Miasta Gdyni (dalej MMG) wprowadza szczególne zasady i regulacje, jak następuje:

 1. W MMG skraca czas zwiedzania ekspozycji o jedną godzinę od wtorku do niedzieli otwarte będzie od 10:00 do 17:00, w czwartek od 12:00 do 19:00, poniedziałki nieczynne bez zmian. Zamieszczono szczegółowe INFORMACJĘ DLA ZWIEDZAJĄCYCH dostępne na stronie internetowej MMG oraz przy wejściu do MMG.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren MMG osoby mające symptomy zakażenia SARS-CoV-2 ( uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu)
 3. Zwiedzający od momentu wejścia jak i przez cały okres pobytu na terenie MMG musi
  zasłaniać twarz maseczką. Nie zastosowanie się do tego punktu skutkować może niewpuszczeniem/wyproszeniem zwiedzającego z terenu MMG.
 4. Przed wejściem na teren MMG zwiedzający zobowiązany jest do skorzystania z preparatów do dezynfekcji rąk.
 5. Zwiedzający przestrzega zasad higieny zgodnie z INSTRUKCJAMI wywieszonymi
  w pomieszczeniach na terenie Muzeum dotyczących:
   1. mycia rąk
   2. dezynfekcji rąk
   3. zdejmowania i zakładania rękawiczek
   4. zdejmowania i zakładania maseczki
 1. Zwiedzający powinien zostawić kurtkę oraz torbę w szafkach samoobsługowych znajdujących się na terenie MMG. W strefie szatni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby (nie wliczając obsługi)
 2. MMG wstrzymuje się możliwość wypożyczania audio przewodników .
 3. Z windy w MMG skorzysta maksymalnie 2 osoby ( nie dotyczy rodzin)
 4. W MMG obowiązuję zakaz dotykania eksponatów znajdujących się na wystawach.
 5. Zwiedzający dokonujący zakupów w sklepiku MMG, nieposiadający własnych rękawic ochronnych, powinien skorzystać z rękawic dostępnych przy wejściu do sklepiku MMG
  lub/i zdezynfekować ponownie ręce.
 6. W strefie sklepiku może przebywać maksymalnie 2 osoby ( nie wliczając obsługi)
 7. Na terenie MMG obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających do 50 osób (przy jednoczesnym ograniczeniu do 10 osób na jednym piętrze) z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów (nie dotyczy członków rodziny i bliskich).
 8. MMG zawiesza oprowadzanie przy udziale przewodnika.
 9. Na terenie MMG obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów , celem minimalizacji zakażenia.
 10. Zwiedzający powinni reagować na każdorazowe zwrócenie uwagi przez osoby pilnujące wystaw, ochronę MMG lub pracowników MMG. Niezastosowanie się do wytycznych w/w osób będą proszone o opuszczenie Muzeum.
 11. Rodzice/ opiekunowie przychodzący do MMG z dziećmi zobowiązani są do nadzorowania przestrzegania Regulaminu przez małoletnich.